Friskyttekapten Per Christophersson

Jag fick några sidor om Friskyttekapten Per Christophersson skickade till mig av Jojan Vadenbring. En släktforskare hade forskat fram det men sedan det visat sig vara fel släkt så skickade han det till Jojan.

Detta är intressant eftersom det visar att det inte är konsekvent med att snapphanar och friskyttar miste allt de ägde och även sin arvsrätt (hände dock ofta).

Denne Per Christophersson eller Peder som det står ibland, hade en broder som hette Tröls och en som hette Mårthen som bodde i Kombletoffte i Blentarp socken Torna hära. Det fanns även två halvsystrar, Ästrid och Kirstine Christophersdöttrar. Omnämnda senare är även bröderna Jöns och Mats Christophersson i Blentarp och Elna Christophersdotter i Blentarp och en halvsyster Tyra Christophersdotter boende i Bosarp.

I en arvstvist 1701 sägs det att Per Christophersson fortfarande var i livet och att han har en dotter Kirstina Pehrsdotter i Blentarp och och Britta Pehrsdotter i Ilstorp. Per Christophersson bodde 1701 på ”Bagswerre bye i Gladsaxe sogn, udj Kiöbehamns ampt”. Per eller Peder som han kallar sig senare skriver ett brev vid detta tillfälle som lyder

Jeg underskrevne Peder Christoherss, barnföd i Stakkelröd, Skurops sogn i Wemmenhöjs herridt udi Skaane, nu boende Paa hendes Mayts Enkedronningens gods udi Bagswerre bye i Gladsaxe sogn, udj Kiöbehamns ampt, og hermed witterlig giör, at saasom min kiere broder Maarten Christopherssen i Kumbletofte udi Skaane uden liws Arwinger med döden er afgangen. Saa harer Jeg owerdraget, saasom Jeg og hermed gandske og aldeelis opdrager, til mine twende kiere dattere i Skaane Kiersten Pedersdaater i Blentarp och Birgitte Pedersdaatter tienende i Ilstrup, den arwelot som mig efter forde min sl: broder Maarten Christopherss. kunde tilfalde, saa at de samme min arwelot i mit sted maa anamme og derför giwe afkald og oprittering(?), lige saa fulkommen, som Jeg selw personligen tilstede kunde ware. Til bekræftelse hawer Jeg denna Transport, med trende bogstawer undertegnet, og ombedet kongl. mayts  Amts forwalter ower Kiöbinghawns amt ædle Jockum Frederick Rhede, saa og hendes mayts Enkedronningens fulmegtig paa Fredericksdall Lauge Holm dette med mig til witterlighet at stadfeste.

Bagswerre bye I Gladsaxe sogn udi Kiöbinghawns amt d: 27 Junij  Aar 1701.

                            Peder P.C.S. Christopherss

I friskytterullen från 1680 skriver han under med PCS precis som i ovanstående brev.

Lämna ett svar