Avskriften är troligen gjord under senare hälften på 1700-talet därför är namn försvenskade.

 

Affskrift af 12 oldingars bref af d. 12 November 1534 öfwer åldninga mellan Holje Byamen och Hemingsmåla å denna sidan och norra torpare Hullingaryd Lefwerhult Kiarabol och Biskopsmåla den andra  som …

1  At Mattis Nilsen Kiähult wandt at när han gick med fänad i Kiärabohl sa de då at de blefver förbödna af Holjö byamän att hugga ved till det, frågat i sedan wed Frode bron eftersom då hafde ingen wea skog att mista med mera

2  Erick Jeppsson dersammastädes at hans fader för honom sagt, att hans faderfader var med att gå markaskiäl från Hästabäck Stockabro, hvilken ligger imellan Hollje by oh Snöfleboda der den till gamall furbokar som icke twistas om, der från till åen s …, der från åt till höjen kullen som 2ne stenar hobbe som märket är, der från å Frodebro och sedan bäcken ned till Skyen sidan oh Skyesiön som et sein är en Pegell nedsatt till märke, och der ifrån i det sydra bäck satt i.

3 Jon Sibbesen i Kulla wandt att han minns aderton år att marckaskiälet hästabäck stockabro, höje kullen som twenne satt ligga åt frodebro och Skyesiön

4 Jon Erlandsson i Ljungryda wandt liger samma ord som han minnts i tiugo fem fulla åhr, och på Erich Matsson i Holje tillfrågan om bonderna  i norra qvarn såldet widare wille hugga af deras skog …

5 Jakob Krogh i Snöffleboda wandt at rätt marckaskiäl emellan Holje oh norra torparna är ifrån Hästabäck, Stockabro twart öfver åen til det Stenmärket i den Bäcken som ligger wäster om Kiyrkowägen til en liten bro som af en del kallas Klabrabro eller Frodabroen oh sedan neder i Skyesiöns sandt

6 Pella i Kåraboda wandt sammalades

7 Eskill Gund i Källeboda wandt sammalades

Ordförklaringar:

En Pegel är en stång med märken för att mäta djup på vattennivån.