1689-12-09

Göta Hovrätt

…såsom en ägotvist wid härad sampt lagmans Tingen afdömbd är här i Kongl. Rätten angifwer anhåller Hollie och Hemmingsmåhla Skatte sampt Biskopsmåla kronohemmans åboer i Lister härad Gemsiö sokn och Blekinge; Af Kongl. Rätten tilsamma twist afhielpande och uplyysnings nödigt eriktat een Geometrisk delineation wyd handen hafwa, altså uppå hans Kongl. Mats Wår allernådigaste Konung och herras sampt dragande Kall oh Embetes wägnarwähn och wälwilligen bru årre H. Amiral och landshöfdingen behagad beordrar end swara landtmätare at afsätta twisteplatsen förbemte: huar emällan med dess markaskiähl så wähl efter dhen gambla synedomben af åhr 1620 som den sedermehra fäldta lagmansdomb af den 22 sept: 1687 så att benmt Charta foderligt dhen Kongl. Rätten måtte tilstäldt blifwa. Och wy befalla H. Baron Amiral och Landshöfdingen guds Alsmäktig wähl och wählwilligen af Jönköpingh dhen 9. Decemb. A: 1689: På dehen Kongl. HåffRätts wägnar Henricus Georgius von Falkenberg / Olaus Landberg L: Leiret

 

Avskrift av Per Frödholm