No 49 Lith Norje d 11 Decem: 1760

(:Märk wähl, att utaf the 2 öfwersta eller främsta rader är intet wara till at see än:) N:N:

Saakhörare uti Willands härad och N:N: i Christianstad härads skrifware giöra witterligt at åhr efter Christi födelse 1620 tisdagen den 12 September här imidan Tinga framkom åhrlige och wälactade män Jöns Larsson och Olof Månsson i Holje på Samptliga Holje bymäns wägnar ock förda kallsmän nämbl Matts Ericksson i Holje ock Jöns Jönsson ibm: want efter …lagligen att hafwa hÿt stämd efterskrefna torparn Swen i Baggeboa, Jöns i Brokamåla, Jon i Kullan och Sone i Wilshult, Krook i Snöfleboa, Samteliga män i Kiärraboel, Hullingary och Mattz i Biskopsmåla, Truet i Nybygden ocj Saptliga män i Rösjö ok Häslehult och Giambsiö by och Röehult till att marcka skiälls bref att pålyda anlangande emillan Hollia by och efter skrefna torpare som efterföljar, först markaskiäl emillan Holie by ok baggeboa gar uti Saellstran, ther ifrån upp uth siön till Halabroen, Emillan Holje by ok Brokamåla, ifrån halabron ok lång up åth halabäcken ok åth miölången ok rätt åth Braun wesen oh Rätt markaskiäl emillan Holie ok Kullan ifrån Traunwesen ok åth Loohallen, therifrån åth Kulla Korb, och ther ifrån i Alfaaroer Rätt markaskiäl Emillan Holje ocg Wilshult går ifrån alfaaroer åth Rynbergs Kule. Rätt marka skiäl emillan Holia och Snöfleboa går i från Ryebärgskule ock åth Hästabäckis stockabro, Rätt marckaskiäl emellan Holje by Kiäraboel, Hullingary ock Biskopsmåla går ifrån Häsabäckis Stockabro och åth Kiäraboels stenbro, der ifrån åth skye och skyebäcka Rätt markaskiäl emillan Holia by ok Nybygden går i Skyebäck ock Orlund, och therifrån i Swarta warhallen, ock Rätt marckaskiäl emillan Rösiö och Häslehult och Giamsiö by. /:märck wäl att här äro 2ne hela rader borta, hwarefter:/ Dyegylet nämnas ock ther ifrån åth Smörhallen, och therifrån i Dyberaa therifrån i Orrasiö therifrån i Gamla Tulltorp ther ifrån i Skåarhallen therifrån i Gryestocken therifrån Saalstran.

Owan skrefna torpare ok Bymän äro idag till weder… mötta här inom tinge, och wad Högsta led bekräftat detta föra skrefna för rätta markaskiäl, som Oldinga hafwa giordt emillan Hollie bymän ok åfwanskrefna torpare ok bymän efter hwilken laglighet förnämmd Jöns Larsson ok Oluf Månsson på samptliga Holie bymäns wägnar woro att ting wittnen begiärandes hwilk wi wa them ike att kunna beunechta forneka thes til wittnesbörd, at så i sanhet innom tinge gått och farit är som föra skrifwit står wåra signeter här undertryckt, Actum ut Supra

wara lika lydande med den afskrift som sal herr Prosten Billing efter originalet vidimerat, intygar Joh. Corssander