Horns/Torstensens krig 1644/45

Det finns förvånandsvärt lite om Horns/Torstensens krig 1644/45, åtminstone för Blekinge och nordöstra Skåne. Men jag har hittat lite mindre notiser som visar att Blekinge var drabbat.

Dend 1 Juli 1644 kom Rigens fiender de Suendske med 60 Schribaade och 10 galleor i Ternö haffn En miill fra Borkul och Wille haffas giort Landgang i Madvig, bleff saa der under landet til den 11 di löb til högen under Lister och der Wille haffue giort Landgang, huar aff da deris bleff tagen til fangen 2 soldater och löb sedan derfra och til Aahuuβ och der wille haffue giort landgang, midler tid laa det Bregneherritz compagnie i Borkuld med deriβ officerer Bekom 14 tunder tundt öll foruden andet proviant di och deris officerer bekom fienden 6…

Senare under räkenskaper finns en post med ersättning för 2 suenske fanger som bleff fangett under Lister paa Högen der sundsken laa der med sin flaade och wille giöre landgang.

Teodosius Granman udi Sissebäcksmölle giör witterligt at Jens Pedersen forrige schriffe paa Sölffesborg slot haffe Betalet mig Ett pund malt som bleff forbröget til Ko:ma: soldater somstaa ved Sissebecks pass imod Rigens fiender …

I sammanställningen står det till soldater som laa der paa passen att giöre fienden modstand der di angreb Bleginde.

Den 17 augusti fick man ersättning för 31 suendska fanger som bleff fangen paa di 6 scheribaader under Blegins land den 17 Augusti, Bleff udi fengsell anholden till den 8 september den Ene döde ved naffn Erich. Sedan fortsätter den med en notis till, bliffuer saa igien 30 mand som er bleffuen holden til den 16 september der en aff demb Bortdöde ved naffn Anders.

Flera män kommer med kunskap och får ersättning för detta och fångar skickas från Bodekull till Bremerholm.

Jag kommer lite sporadiskt att lägga ut fler notiser för det finns mer.

Lämna ett svar