Undsättningen av Kristianstad sommaren 1678 – Del 5 av 6

Den 31 juli skrivs en rapport till Christian V som är flera sidor långt.

Först redogörs hur de kom fram till beslutet att bränna Karlshamn. Det sägs att det ”bleff hos os holdet krigsraad og effterdi wi wiste en wisse dag det fienden hafde i Carlshamn samblet alle hestene for at giöre bemelte convoi er sluttet Carlshafn i dagningen at angribe forhindre convoiet Destruere byen og siden tage widere resolution effter befunden leylighed alle officerere blefue dertill emploieret og omtrent 1200 mand de beste folch”.

Efter detta kommer en mindre beskrivning. Det sägs att de landet da i dagningen marcherer till byen i god ordre.

Vidare…

Situationen war saaledes at warres haffde wand paa begge sider pa wayen klipper og bushe de kom i husene kaste der ind granater og der pae fyr krandhe sae at paa 2 a 3 huesse ner byen bleff opbrent med alt huis der ind wa. naar worres gich ud igien fulte dennom fienden. Gersdorff som haffde avantqvardien maatte og haffuer arieregarden fiendens force waer 150 mand till fods og 60 heste naer de kom et par kanon shoed frae bordens glemte en store dell officererer deres are forlöb deres troupper som skielmer”.

Som vi ser sägs det inget om någon som vägledde dem utan de marcherade in till staden, brände husen och när de gick ut såg de svenskarna komma och när danskarna var ett par kanonskott från båtarna så fick många danskar panik.

Enligt denna beskrivning är det omöjligt att danskarna gick in genom den östra porten och sedan ut genom den norra porten. De måste ha använt den norra porten både in och ut.

Det är också viktigt att lägga märke till hur det såg ut när de var på väg in mot staden. Det sägs att de haffde wand paa begge sider pa wayen klipper og bushe. Eftersom de måste ha gått in genom den norra porten för tanken på denna beskrivning till Stärnö. De kan ha gått iland vid Stärnö Sandvik och marcherat in mot staden och då stämmer denna beskrivning att de hade vatten på båda sidor och det var klippor. Se kartan.

Varifrån kommer detaljen om en förädare som vägledde? Jo, det har blandat ihop detta anfall med ett annat anfall. Detta återkommer vi till senare.

Däremot sägs det att danskarna hade soldater som var utklädda, sannolikt till svenska soldater.

Lämna ett svar