Undsättningen av Kristianstad sommaren 1678 – Del 1

Under sommaren 1678 var Kristianstad hårt belägrade av svensk soldater. Det enda sättet för danskarna att rädda fästningen var att stoppa förnödenheter till svenskarna så de var tvugna att backa. För att kunna göra detta var de tvugna att ha hjälp från danska flottan.

Ett första steg togs den 6 juni då kriksrådet samlades och följande beslut togs:

”Dend 6 Juny 1678 wore wi forsamblade at offuerlegga huarledes aff ydersta formuer hans Mayst. intention og allernaadigste giffuer ordre, Carlshamn angaaende skulde kunde exequeras, og bleff da for got befunden og resolveret, at skicke tuende fregatter med en galliot med 7 a 8 styrmend, til at affpricka alla dyber og grunder der omtrent, og wi imidlertid at fatte wores cours til Boringholm, i lige at fortsenda de Blekingske friskyttar som wi hos os haffde, for at for huar wist de landet kunde opwickla og broerer for suensken afkasta.”

Order gick direkt ut till kapten Barfood att mäta djupet från ”Rönneby, Hanöe, Carlshaffn, og Malqueren [Magelholm utanför Pukavik]”.

De blekingske friskyttarna det talas om är Joen Suendsens kompani från östra Blekinge. Anledningen att de befann sig på Bornholm var att fänrik Carl Persen var ställd inför rätta på Bornholms Landsting

Lämna ett svar