Belägringen av Karlshamns skans i mars 1677

I nedanstående brev den 10 mars 1677 från Landshövding Lillecrona till Karl XI beskrivs hur danskar och friskyttar stoppades vilket ledde till att Karlshamns skans övergick till svenskarna.

”Sedan belägringen skedde hafwa dhe wåra så starkt canonerat på skantzen så att fienden derinne intet kunde gifwa något skått igen, Iförleden Torsdags när wåra förmärkta at dhe danska dhe granater hwilket när skedde, skuto dhe swänska löβe på skantzen, och strax dereffter begynte till att accordera, och in emot afftonen slötz accordet, folket som legat på skantzen uhtmarcherade igår om mårgon som war d. 9 huiuj och skola gå genom blekings åth Södermöre, Snaphanarna föllo på wår förwacht som stodo wedh aserums giästgifware gårdh i mehning att öfwerrumpla dhen samme, men då H. öfwerste Wachtmeister dhet founn… går han på medh all macht och jagar snaphanarna tilbakars sampt Ryttare och Dragoner som dhe medh sigh hadhe, till 28 man blefwer af dhem slagna som finnes uhtmedh wägen, föruhtom dhe som lågo i skogen sargade, fingo och till fånga 5 st Ryttare och En Snaphahne som idagh skall få sin rätt, Hans Well: H. Johan Gyllenstierna har commenderat Capit: Rosenbielke och häradsfogden Israel Swebel till Kinnewald härad att sambla allmogen nästkommande Måndags affton uthi Biällehult oppå gräntzen, och sedan skola dhe marchera genom Jämsiö sochn och mötha H: Wellb: widh Jämsiö Kyrkia, som i dagh opbryter ifrån Carlshambn medh dhet hoos sigh hafwande krigsfolk sampt Konga härads bönder som är 820 man, Jämsiö giäldh och dhe flera omkringliggiande sochnar skola aldeles uhtplundras. Oppå skantzen fans öfwermåttan breff förådh af profwiant och amunition, men dhe twå skippen tillijka medh Hans Brandt begofwo sigh åth siön strax frehdeskotten woro afgångna.”

Målning. Källa: Riksarkivet

Lämna ett svar