Snapphanejakt i Jämshög och Mörrum 1677

Följande är en beskrivning på hur en snapphanejakt gick till.

Anno 1677 Dhen 20 October gingo wij uth öffwer eftter snaphanar uthi Giemsiö Sokn, först  kringrende wij Rangnamålan och ingen funnen, och ingen skada giorde wij them. Till dhet andra kringrenda wij Gaaβlunda, och sösten eftter Röβiö Jönsen, thi han ware städze man att hålla ther hoos sin broder, ty thet war then samma karl som skoot wår aldra nådigaste Konungs och herras drabant widh Mörrum, när wår aldra nådigaste Konungs och herra Reste mott Halmstad. och så togo wij bonden medh oβ, Nels i Gaaβlunda snaphaanans broder, och han fölgde oβ itt långdt stycke wägs, in emotd Gräniomz quarnar, och så eftterläte wij honom att gåå hem, och strax komane ther try quinnors personer och mötte oβ, frågade wij them huar the skulle gåå, suarade the älsta för än hon förstod huads wij woren för karlar, och sade hon skulle gå bört i itt skogshus eftter en tunna, och så suarade wij hene wij wilien gå medh till skogshuset och när wij kommen in emot skogshusen, bleff oβ en potaske brennare war, som gick på Greniom skogs, fattar han sin yxa i handh och löpp strax att kungiörde snaphanarna om oβ, som woro wijds skoghuset, och när wij kommen till skoghusen, så woro snaphanarna Unnan, och woro itt stycke wägh bort uppå en högh backe, och 3 till häst och 4 till footh, och dhet quinfolket som folgde oβ mente dhet war the samma hästar som Snaphanarna röffuade ifrån twå Ryttare i Sönarp, när Ryttarna kringrende Giemsiö effter Snaphanar, som war then 14 October. Och widh samma skoghuus ther funno wij tu Ölkiärl, en gryta och kättel ståendes på elden, Och then funno wij tuå baliar fulla medh fläsk och ijster, och loda hugg uppå, båda nytt kiött och gammalt, och ther funne wij en brun Klädeβrock gammal, och en rödh Ullensiorta, som krigsfolk hafwa röndt om, nock en grådh Rytterhat upbunnen, och itt stycke aff itt suerdsfäste. Och ther togo wij aff samma eldh som snaphaanarna hade hafft att kogt wijdh, och brenden up 3 Skoghuus.

Och fore wij ther ifrån igenom skogh och mark, och Ransakaden effter flere skoghuus, thill thes wij kommen in i Mörums sokn, fingo wij Spöria huar en Krogare bodde, som hiölt Krogh åth snaphaanarna, benemdh Jöns i Korsamo, och hans stöffson är en snaphaane, och när Snaphanarna skulle åstadh att giöra illa, så skulle theras möte wara i Korsamo, för ther samme Orssak skull enär the hijt haffwa kommit, haffwa the wist sigh Öll och brennewijn, och när the haffwa warit att röffwa, så haffwa the dragit till Korsemo och warit ther att bytt godset, och bonden the haffwa bytt och druckit, thett bewitne hans Egen gårbodh som är Suensk födder som heeten Aghe Jönsson, huilken bemelte Aghe Jöns haffe warit röffwader 3 gånger aff Snaphanarna, och ladet stor skada på sin åker och eng, aff theras hästar, och gånget saker i 5 wekors tijd och inthet gierffedes gå hem till sin huus. för än wij kommen ther uth han war bleffwer siuk och nödgades gå hem för siukdom skull, och önskta till Guds att han skulle Orka fölga oβ upföre eller och draga åth Carlshabn, Och Snaphanens häst funno wij på kullen kringskodder, hvilken häst Snaphanen hade sendt budh effter, om afftonen när wij kommen hijt, att han skulle rijdas till honom om morgonen altså funno wij en röder kiortell i samma manses huus, som war röffwader ifrån en suenske fogde. funne wij sammestädes en sölfflenk som war röffwad ifrån itt suenst quinfolk som herter biörstorpa Sijssan i samma mansijs huus funne wij ena brennewijns panna och pijper, och inga kånne ther till. Sammastädes funno wij En kittel, som dher war then i wårt fölge som wiste thet war inthet theras (i marginalen: altså wiste wij thet war röffware gods), lijthet ther effter kom ther en quinna som kallas Sijβa i Brijnkamålen, och bekente hon hade fördt thijt honom och satt honno ther i gömmer, för hon wiste att ther war Snaphanar …anser att hålla, då wardt hon säker att ingen skulle dierffis hijt huarken krijgsfolk eller andra, ther medh grepa wij bort honom tillijka medh dhe andra.

Om morgonen bittida wij kommen till Rengeboda, och sökten effter en Snaphane som kallas  Rengaboda Larsen som war tilhemmet hoos broder sin Jon, är och en snaphane, och bär mycket medh sigh, och bleff skadder aff en kula på samma tijdh som Sueriges Rijkes Rådh war uthi Carlshabn och giorde itt partij åth Mörrum, och när som wij söckten effter snaphannarna ther i Rengeboda, så woro the inthett hemma, uthan wordo tagna till skoghs, och inth gods fans ther uthi theras huus, uthan lijtet ther fans i kiellaren, och dören stodh yppen ther begynte wij att leeta och funnen strax en hoop fönsterhiern i muren som war röffwat i Carlshambn, och en stoor part med döraiern som war och röffwat i Carlshambn, och en böβa fans ther i kiellarhuset iblandh en hoop bräde, och ther näst fans itt böβeiern in i stuffwan under en säng och till thett tridia fans ther en böβa uthi Kalswabänken, och twa aff böβorna wordo så hårdt ladda att ingen gierfedes att skiuta aff then, och wij kunnen inthet annat förstå än the haffen Röffwat then ifrån thenne suenska bönderna wijd galbroen i fior. Ther näst funno wij en gröner råck som war upspretter i alla sömmarna, ther näst befunno wij 4 nöt som war tuästijfed, och ordet står att the nöthen skulle warda röffwads ifrån Heliary prest af Snaphana.

Deβa föreskrifter puucter witner the till, Jöns i Fahrakra och Erick i Rengeboda hans egen broder

Lämna ett svar