Undsättningen av Kristianstad sommaren 1678 – Del 2

Ett första försök att skära av förbindelsen mellan Karlshamn och Kristianstad var att rasera Mörrums bro. Man beslutade att de skulle landsättas vid Elleholm och marchera upp till Mörrum.

Beordres hermed till hans Kongl: May: min allernaadigste Kongars och Herres Tieniste Capitein Andres Drejer [Enighed] at hand strax med disse dertill beordrede borde Svanen 4, Frideric 3, Anna Sophies, Nellebladets, Amerante, saa och Sniegen före folchet i land wed Eleholm, saa neer som han kand wed mörumbroe som skall afbrendes og tager dennom ind. Effter forrettet ärinde hafwer hand sig strax igien till floden at forfaya imedlertid holde goed ordre af noe siöe folchet ey tilstäde at bonden i ringeste maader skeer ofuerlast, i huar bord skall giffues een leutnant med fornöden koers folch og iche flere, samme skall med sig haffue handgewer og 2 dages kost, brugendes i det öfrige god soldat og siömandskab. Datum H: K: M: orlogs skib C 5 d: 19 july 1678

Lämna ett svar