Snapphanen Jäppe Påhlsson i Karlshamn

Brev till landshövding Lilliecrona i Växjö sannolikt hösten 1677

Effter hans Nådhe Hr Landshöfdingens order och befallnings ähr effter den bekienelhβe som Måns Håkanβon i Rimshult och Håkan Harallβon i Slättansmåhla [båda i Almundsryds socken i Småland] emot Snaphanen Jäppe Påhls son dhe haffie tagit fastt, och fördt hijt till wexβiö. Att Jäppe hafwer warit uthi Per Jönβons huus i Carllβhambn, medh flera Snaphaanar och twunget aff hustrun i hennes mans frånwaro en hoop penningar och att Oxhuffwudh wijhn uttdrucket, Item haffere Jäppe bekiändt, at han haffwer warit medh at plundra uthi dhe sweska ?? borgares huus, dörriärn Spikar och annat som nyttias kunda, och fördt der ifrån.

Item haffwer Jäppa warit medh dhå Snaphanarna fingo fast på en Svensk soldat som haffwer warit fördt utaf Skansen och in lagdt uthi stadhen, hoos borgaren Isack Krämmare, huru ifrån dhe togo honom och ledde honom till Johan Claassons gårdh och der wille en annan snaphane, som kallas KooJäppe, uphänga honom uti då kom ett qvinnofollk och sadhe, Kiäre Jäppe hängh honom intet här det dhe lydde, och fördhe honom der medh till lastaden der steglen stodh och kledde af honom och skiöte sedan igell honom.

Lämna ett svar