Snapphaneöverfall i Vånga socken

Samma dag som man brände Örkened skickades fyra grupper ut från Sölvesborg för att genomsöka Lister och Villands härader efter snapphanar. Alla fyra grupper skulle, tillsammans med de som brände Örkened mötas upp i Nyteboda när de var färdiga. Den en gruppen från Sölvesborg leddes av Simon Krafft. När de kom till Grönhult i Vånga socken utspelades följande enligt ett brev.

1678-04-23 Jacob Ulf till Karl XI

dat : 23 april 1678.    Stormechtigte konungh allernådigste herre

Eders kongl maijt: will jagh medh detta allernåderdeigste berette, att wij igår under Marchen finge kunskap om några snapphanar, som uth. grönhult och Wånge sochn skulle ståå, hvarest wij dem oss treffade som woro 8 st: men rätt som wij dijt komme, och in uth. gården sprunge 7 st: igenom een baakdör huilke 7 h: general quarter mester leutnanten Krafft medh dess partie förfölgde som på den sijdan wille beringa gården, jag på denna sijdan inkom i gården och fan den 8:de i stugu farstugen, den iag straxt till fånge togh och ransaakade alle huusen igenom effter flere i dett samma kommo dhe beklaglige tijender, att Krafften war skuten af een förbannatt snapphane, som låg dölgder widh siöön, der låg widh gården, och war att beklaga, dett den sahl. menniskan sprank af sin hest och lopp iblandh dhe hinder medh blotta werren Så hetzigt, att knapt ingen honom folge kunde, een sköt han först neder, men blef sedan af den stoora skadan straxt dödh, och nähr wij då hade hempt skaden på dhe 5 som blefwe skutne i wattnet och inthet wille gifwa sigh, brachte wij den sahl. lijket medh oss Een mijhl, och lätt deth sedan föres till opman att insettas i kyrkian till wijdare ordre, dhe andre 2:ne snapphanar, kommo uth. Een okstack , och unkommo, dock woro dhe Blecerade, wij giorde oss straxt ferdige och ginge fordt till dhe andre torpen, effter den fånge snapphanen sadhe, att der war uthan dess. 60 snapphanar, som her om kring ophölle sigh och såsom wij sendt kommo hijt till nöddeboo i örkenet sochen, kunde wij indet längre gåå, effter natten war pahunden och folket trötte wij hadhe heller inge ordre, huarest wij längre skulle gåå eller bestelle, effter den sahl menniskan sådandt för oss dölde ty skreef iaag h: överste Heidenfelt till och förfrågadhe migh om ett och annat, men som han war uth samma wånda att han han intet wiste egentligen hwarthen han skulle wende sigh, altså afmarchtes aldra underdånigst, eder kongl: maij:ts nådigaste resolution hwardt wij wijdare bestela skole, och hwart wij oss medh Marchen må hemwenda, emedlertidh blifwe wij ståendes her, såframpt ifrån bem:te Överste inge order komme, oförgriplig synnes mig, att wij medh wårt partie ga tillbake igenom Näsums sochn uth ighen, effter mige troupar hafwa der warit  på dett allmogn må kunna hålla till lydigaste dock afwarhtas först Eders Kogl: Maij:st allernådigaste resolotion medh stadigt förblifande till dödstunden.

Eders kongl maijts underdåningste ..iste och trogne Tiendere Jacob Ulf

Dat: Nöddeb[oo]

A:o 1678 (23 april)

Foto: Göran Mendys

Lämna ett svar