Effter hans Nådhe Hr Landshöfdingens order och befallnings
ähr effter den bekienelhβe som Måns Håkanβon i Rimshult
och Håkan Harallβon i Slättansmåhla emot Snap
hanen Jäppe Påhls son dhe haffie tagit fastt, och
fördt hijt till wexβiö.
1. Att Jäppe hafwer warit uthi Per Jönβons huus
i Carllβhambn, medh flera Snaphaanar och
twunget aff hustrun i hennes mans frånwaro
en hoop penningar och att Oxhuffwudh wijhn
uttdrucket, Item haffere Jäppe bekiändt, at han
haffwer warit medh at plundra uthi dhe sweska
?? borgares huus, dörriärn Spikar och
annat som nyttias kunda, och fördt der ifrån.
2. Item haffwer Jäppa warit medh dhå Snaphanarna
fingo fast på en Svensk soldat som haffwer
warit fördt utaf Skansen och in lagdt uthi
stadhen, hoos borgaren Isack
Krämmare, huru ifrån dhe togo honom och ledde ho-
nom till Johan Claassons gårdh och der wille en an-
nan snaphane, som kallas KooJäppe, uphänga honom uti
då kom ett qvinnofollk och sadhe, Kiäre Jäppe
hängh honom intet här det dhe lydde, och fördhe
honom der medh till lastaden der
steglen stodh och kledde af honom och skiöte
sedan igell honom.