Anno 1677 Dhen 20 October gingo wij uth öffwer eftter
snaphanar uthi Giemsiö Sokn, först kringrende wij
Rangnamålan och ingen funnen, och ingen skada giorde
wij them. Till dhet andra kringrenda wij Gaaβlunda,
och sösten eftter Röβiö Jönsen, thi han ware städze man
att hålla ther hoos sin broder, ty thet war then sam-
ma karl som skoot wår aldra nådigaste Konungs
och herras drabant widh Mörrum, när wår aldra
nådigaste Konungs och herra Reste mott Halmstad.
och så togo wij bonden medh oβ, Nels i Gaaβlunda
snaphaanans broder, och han fölgde oβ itt långdt
stycke wägs, in emotd Gräniomz quarnar, och så
eftterläte wij honom att gåå hem, och strax komane
ther try quinnors personer och mötte oβ, frågade wij
them huar the skulle gåå, suarade the älsta för än hon
förstod huads wij woren för karlar, och sade hon
skulle gå bört i itt skogshus eftter en tunna, och så
suarade wij hene wij wilien gå medh till skogshuset
och när wij kommen in emot skogshusen, bleff oβ en
potaske brennare war, som gick på Greniom skogs,
fattar han sin yxa i handh och löpp strax att kungiör-
de snaphanarna om oβ, som woro wijds skoghu-
set, och när wij kommen till skoghusen, så woro snap-
hanarna Unnan, och woro itt stycke wägh bort uppå
en högh backe, och 3 till häst och 4 till footh, och dhet quin-
folket som folgde oβ mente dhet war the samma hästar
som Snaphanarna röffuade ifrån twå Ryttare i Sö-
narp, när Ryttarna kringrende Giemsiö effter Snap-
hanar, som war then 14 October. Och widh samma skog-
huus ther funno wij tu Ölkiärl, en gryta och kättel stå-
endes på elden, Och then funno wij tuå baliar fulla
medh fläsk och ijster, och loda hugg uppå, båda nytt kiött
och gammalt, och ther funne wij en brun Klädeβrock gam-
mal, och en rödh Ullensiorta, som krigsfolk hafwa röndt
om, nock en grådh Rytterhat upbunnen, och itt stycke aff
itt suerdsfäste. Och ther togo wij aff samma eldh som snap-
haanarna hade hafft att kogt wijdh, och brenden up 3
Skoghuus. Och fore wij ther ifrån igenom skogh och
mark, och Ransakaden effter flere skoghuus, thill
thes wij kommen in i Mörums sokn, fingo wij Spör-
ia huar en Krogare bodde, som hiölt Krogh åth snap-
haanarna, benemdh Jöns i Korsamo, och hans stöff-
son är en snaphaane, och när Snaphanarna skulle åstadh
att giöra illa, så skulle theras möte wara i Korsamo,
för ther samme Orssak skull enär the hijt haffwa
kommit, haffwa the wist sigh Öll och brennewijn, och när
the haffwa warit att röffwa, så haffwa the dragit
till Korsemo och warit ther att bytt godset, och bon-
den the haffwa bytt och druckit, thett bewitne hans
Egen gårbodh som är Suensk födder som heeten Aghe
Jönsson, huilken bemelte Aghe Jöns haffe warit röff-
wader 3 gånger aff Snaphanarna, och ladet stor ska-
da på sin åker och eng, aff theras hästar, och gån-
get saker i 5 wekors tijd och inthet gierffedes gå
hem till sin huus. för än wij kommen ther uth han war ble-
ffwer siuk och nödgades gå hem för siukdom skull, och
önskta till Guds att han skulle Orka fölga oβ upfö-
re eller och draga åth Carlshabn, Och Snaphanens häst
funno wij på kullen kringskodder, hvilken häst Snap-
hanen hade sendt budh effter, om afftonen när wij kommen
hijt, att han skulle rijdas till honom om morgonen
altså funno wij en röder kiortell i samma manses
huus, som war röffwader ifrån en suenske fogde.
funne wij sammestädes en sölfflenk som war röffwad
ifrån itt suenst quinfolk som herter biörstorpa Sij-
ssan i samma mansijs huus funne wij ena bren-
newijns panna och pijper, och inga kånne ther till.
Sammastädes funno wij En kittel, som dher war then
i wårt fölge som wiste thet war inthet theras
(i marginalen: altså wiste wij thet war röffware gods), lijthet
ther effter kom ther en quinna som kallas Sijβa i Brijn-
kamålen, och bekente hon hade fördt thijt honom och satt honno
ther i gömmer, för hon wiste att ther war Snaphanar …an-
ser att hålla, då wardt hon säker att ingen skulle dierffis
hijt huarken krijgsfolk eller andra, ther medh grepa wij bort
honom tillijka medh dhe andra.
Om morgonen bittida wij kommen till Rengeboda, och
sökten effter en Snaphane som kallas Rengaboda Larsen
som war tilhemmet hoos broder sin Jon, är och en snapha-
ne, och bär mycket medh sigh, och bleff skadder aff en kula
på samma tijdh som Sueriges Rijkes Rådh war uthi
Carlshabn och giorde itt partij åth Mörrum, och när som
wij söckten effter snaphannarna ther i Rengeboda, så woro
the inthett hemma, uthan wordo tagna till skoghs, och inth
gods fans ther uthi theras huus, uthan lijtet ther fans i
kiellaren, och dören stodh yppen ther begynte wij att leeta och
funnen strax en hoop fönsterhiern i muren som war
röffwat i Carlshambn, och en stoor part med döraiern
som war och röffwat i Carlshambn, och en böβa fans ther
i kiellarhuset iblandh en hoop bräde, och ther näst fans
itt böβeiern in i stuffwan under en säng och till thett
tridia fans ther en böβa uthi Kalswabänken, och twa aff
böβorna wordo så hårdt ladda att ingen gierfedes att
skiuta aff then, och wij kunnen inthet annat förstå än
the haffen Röffwat then ifrån thenne suenska bönderna
wijd galbroden i fior. Ther näst funno wij en gröner
råck som war upspretter i alla sömmarna, ther näst befunno wij
4 nöt som war tuästijfed, och ordet står att the nöthen
skulle warda röffwads ifrån Heliary prest af Snapha-
na.
Deβa föreskrifter puucter witner the till, Jöns i Fahrakra
och Erick i Rengeboda hans egen broder.