”…huru snapphanar och de rebelliske bönder i Giemsiö, Gammalstorp och Näsum socknar hafver sig förlinda låtis, dhet dhe förwäntade huccuy aff Christianstad ty dhe med samblad mackt ville oss anfalla, både sig och Skantzen till befryning, af hvilken dhe och sitt största försmahe alltid hafft och wäntadt haffwa, så är dhe uppå sodan skedt at dhe dhen samme sin effterwäntade huseu ifrån Christianstad haffwa bekommit under Helviras hvilken partiet som öfwerste commenderade till 200 man bestående af 120 Dragoner och dhet öfvriga Rytterie, med hwilcke snapphanar och bönder sig roteradt haffwa wyd pass 700 man tillsammans. Och efter at snaphanarna allena på några dagar wyd Mörrums broo sig uppehållit hade äro dhe, nar dhe bekommo denna huccusen emellan dhen 7. och 8. ku… ta Skantzen om dagen tillförrende som hasstigast war besluten, och dhe om aftonen igenom bönder hade bekommit kundskap som och erligt silfer hemligen exploceradt at hos oss war alt dytt och stilla, widh midnattstiden alle tillsammans upbruter och i hast at öfwerrumpla och nedergiöra. Men såsom wi ludigt bekommo här om effterrättelse igenom wår utskickade kundskapare, och hela mandskapet stodh alert, första anfallet och skedde på Hr. Öfverste Wachtmester som låg med cavalleriet på avenuen, kom han med Ryttmester Liliehöök sielf samte först till häst, uppehållandes fienden tappert och manligen intill dhess dhe blefwo warse infanteriet som kom annalkandes wyd hwilcket tillfälle så Amiral Wachtmester som hans broder tillyka med dhe öfriga officerarna med god resolution och conduite repouserade fienden som efter en halvas gifvande strax vände ryggen lämnandes åthskilliga döde på platsen. Och ehuruwäl dhet hade kunnat synas nyttigt ta strax perseqcera hvilcken både dhe och med at ruinera snaphanarna, såsom och giöra för dhe andre resten till Christianstad sanär; Så war likväl hufvudintentionen at bringa Skantzen såsom dheras förnämbste tillflyckt, under Ers. K. Mats. Lydna.